epespad
x

#NuevoPost

#NuevoPost
#LaPosta
#LaRePosta

Me hice un Termometro WiFi:

https://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/19986280/Termometro-WiFi-ESP8266-DS18B20-SSDP-Arduino.html

...