El post que buscas se encuentra eliminado, pero este también te puede interesar

Aprende Tu nombre en chinoasi se escribe y se pronuncia tu nombre en chino
Abdón 阿夫东 [ā fū dōng]
Abel 阿维尔 [ā wéir]
Abelardo 阿维拉多 [ā wéi lā duō]
Abella 阿维利亚 [ā wéi lì yà]
Abian 阿维安 [ā wéi ān]
Abraham 阿夫拉姆 [ā fū lā mǔ]
Abraham 阿福拉安 [ā fú lā ān]
Abril 阿夫里尔 [ā fū lǐr]
Absalón 阿夫萨隆 [ā fū sà lóng]
Acedo 阿塞多 [ā sài duō]
Acero 阿塞罗 [ā sài luó]
Acevedo 阿塞维多 [ā sài wéi duō]
Acher 阿切尔 [ā qiēr]
Acosta 阿科斯达 [ā kē sī dá]
Adaberto 阿达尔维托 [ā dár wéi tuō]
Adame 阿达梅 [ā dá méi]
Adams 亚当斯 [yà dāng sī]
Adán 阿丹 [ā dān]
Adela 阿德拉 [ā dé lā]
Adelaida 阿德莱达 [ā dé lái dá]
Adelardo 阿德拉多 [ā dé lā duō]
Adelina 阿德利娜 [ā dé lì nà]
Adolf 阿道夫 [ā dào fū]
Adolfo 阿道夫 [ā dào fū]
Adolfo 阿道弗 [ā dào fú]
Adrián 阿德里安 [ā dé lǐ ān]
Adriana 阿德里亚娜 [ā dé lǐ yà nà]
Adriano 阿德里亚诺 [ā dé lǐ yà nuò]
África 阿非利加 [ā fēi lì jiā]
Agapito 阿加皮托 [ā jiā pí tuō]
Ágata 阿加塔 [ā jiā tǎ]
Agatón 阿加顿 [ā jiā dùn]
Agripina 阿格利皮娜 [ā gé lì pí nà]
Agripina 阿格里皮娜 [ā gé lǐ pí nà]
Agueda 阿格达 [ā gé dá]
Agüero 阿圭罗 [ā guī luó]
Aguilar 阿吉拉尔 [ā jí lār]
Aguilera 阿吉莱拉 [ā jí lái lā]
Aguirre 阿吉雷 [ā jí léi]
Agullo 阿古略 [ā gǔ lüè]
Agustín 阿古斯丁 [ā gǔ sī dīng]
Agustina 阿古斯蒂娜 [ā gǔ sī dì nà]
Aida 艾达 [ài dá]
Ainoa 艾诺娅 [ài nuò yà]
Airam 艾兰 [ài lán]
Aitana 艾塔纳 [ài tǎ nà]
Aitor 艾托尔 [ài tuōr]
Álamo 阿拉莫 [ā lā mò]
Álamos 阿拉莫斯 [ā lā mò sī]
Alano 阿拉诺 [ā lā nuò]
Alarcón 阿拉尔孔 [ā lār kǒng]
Alarico 阿拉理科 [ā lā lǐ kē]
Alba 阿尔瓦 [ār wǎ]
Albert 艾伯特 [ài bó tè]
Alberta 阿尔维塔 [ār wéi tǎ]
Alberti 阿尔维蒂 [ār wéi dì]
Alberto 阿尔维托 [ār wéi tuō]
Alberto 阿尔韦托 [ār wéi tuō]
Alcalá 阿尔卡拉 [ār kǎ lā]
Alceo 阿尔塞奥 [ār sài ào]
Alcides 阿尔西德斯 [ār xī dé sī]
Aldana 阿尔达纳 [ār dá nà]
Aldemar 阿尔德马尔 [ār dé mǎr]
Aldo 阿尔多 [ār duō]
Alegría 阿莱格里亚 [ā lái gé lǐ yà]
Alejandra 亚丽杭德拉 [yà lì háng dé lā]
Alejandro 亚历杭德罗 [yà lì háng dé luó]
Alejo 阿莱霍 [ā lái huò]
Alemán 阿莱曼 [ā lái màn]
Álex 亚利克斯 [yà lì kè sī]
Alexis 阿里克西斯 [ā lǐ kè xī sī]
Alfonso 阿方索 [ā fāng suǒ]
Alfredo 阿尔弗雷多 [ār fú léi duō]
Alfredo 阿尔弗雷德 [ār fú léi dé]
Alicia 阿丽西亚 [ā lì xī yà]
Alicia 阿莉西亚 [ā lì xī yà]
Alida 阿里达 [ā lǐ dá]
Alipio 阿利皮奥 [ā lì pí ào]
Alirio 阿利里奥 [ā lì lǐ ào]
Allen 阿伦 [ā lún]
Allende 阿连德 [ā lián dé]
Alma 阿尔马 [ār mǎ]
Almada 阿尔马达 [ār mǎ dá]
Almeyda 阿尔梅达 [ār méi dá]
Almudena 阿拉木德娜 [ā lā mù dé nà]
Alonso 阿隆索 [ā lóng suǒ]
Altamirano 阿尔塔米拉诺 [ār tǎ mǐ lā nuò]
Aluino 阿卢伊诺 [ā lú yī nuò]
Alvarado 阿尔瓦拉多 [ār wǎ lā duō]
Álvarez 阿尔瓦雷斯 [ār wǎ léi sī]
Álvaro 阿尔瓦罗 [ār wǎ luó]
Alves 阿尔维斯 [ār wéi sī]
Amadeo 阿马德奥 [ā mǎ dé ào]
Amado 阿马多 [ā mǎ duō]
Amador 阿马多尔 [ā mǎ duōr]
Amalia 阿马丽亚 [ā mǎ lì yà]
Amalia 阿马莉亚 [ā mǎ lì yà]
Amancio 阿曼西奥 [ā màn xī ào]
Amanda 阿曼达 [ā màn dá]
Amara 阿玛拉 [ā mǎ lā]
Amaranta 阿马兰塔 [ā mǎ lán tǎ]
Amata 阿马塔 [ā mǎ tǎ]
Amaya 阿马亚 [ā mǎ yà]
Ámbar 安吧尔 [ān bar]
Ambrosio 安布罗西奥 [ān bù luó xī ào]
Amelia 阿梅利亚 [ā méi lì yà]
Amelia 阿梅莉亚 [ā méi lì yà]
Américo 阿梅里科 [ā méi lǐ kē]
Amilcar 阿米尔卡 [ā mǐr kǎ]
Amparo 安吧罗 [ān ba luó]
Amparo 安帕罗 [ān pà luó]
Ana 安娜 [ān nà]
Anabel 安娜佩尔 [ān nà pèir]
Anacreonte 安纳克雷翁特 [ān nà kè léi wēng tè]
Analia 阿纳莉亚 [ā nà lì yà]
Anastasio 安纳斯塔西奥 [ān nà sī tǎ xī ào]
Anderson 安德森 [ān dé sēn]
Andrade 安德拉德 [ān dé lā dé]
André 安德烈 [ān dé liè]
Andrea 安德烈娅 [ān dé liè yà]
Andrei 安德雷 [ān dé léi]
Andrés 安德烈斯 [ān dé liè sī]
Ángel 安赫尔 [ān hèr]
Ángela 安杰拉 [ān jié lā]
Ángela 安赫拉 [ān hè lā]
Ángeles 安赫莱斯 [ān hè lái sī]
Angélica 安赫利卡 [ān hè lì kǎ]
Ángelo 安赫洛 [ān hè luò]
Angie 安挤 [ān jǐ]
Ani 阿尼 [ā ní]
Aníbal 阿尼瓦尔 [ā ní wǎr]
Aniceto 阿尼塞托 [ā ní sài tuō]
Anita 阿尼塔 [ā ní tǎ]
Anselmo 安塞尔莫 [ān sàir mò]
Anthony 安东尼 [ān dōng ní]
Antígono 安蒂戈诺 [ān dì gē nuò]
Antonela 安东内拉 [ān dōng nèi lā]
Antonia 安东尼亚 [ān dōng ní yà]
Antonia 安东尼娅 [ān dōng ní yà]
Antonio 安东尼噢 [ān dōng ní ō]
Antonio 安东尼奥 [ān dōng ní ào]
Antúnez 安图内斯 [ān tú nèi sī]
Apolinario 阿波利纳里奥 [ā bō lì nà lǐ ào]
Apolodoro 阿波洛多罗 [ā bō luò duō luó]
Apolonio 阿波洛尼奥 [ā bō luò ní ào]
Aquiles 阿基莱斯 [ā jī lái sī]
Aquilino 阿基利诺 [ā jī lì nuò]
Araceli 阿拉塞利 [ā lā sāi lì]
Aragón 阿拉贡 [ā lā gòng]
Arancha 阿兰查 [ā lán chá]
Arcadio 阿卡迪奥 [ā kǎ dí ào]
Arce 阿尔赛 [ār sài]
Arenales 阿雷纳尔莱斯 [ā léi nàr lái sī]
Argimiro 阿希米罗 [ā xī mǐ luó]
Ariel 阿列尔 [ā lièr]
Aristóbolo 阿里斯托沃夫 [ā lǐ sī tuō wò fū]
Aristófanes 阿里斯托法内斯 [ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī]
Armando 阿曼多 [ā màn duō]
Arnaldo 阿纳尔多 [ā nàr duō]
Arnaldo 阿诺尔多 [ā nuòr duō]
Arnau 阿尔瑙 [ār nǎo]
Arreola 阿雷奥拉 [ā léi ào lā]
Arriano 阿里亚诺 [ā lǐ yà nuò]
Arrio 阿里奥 [ā lǐ ào]
Arroya 阿罗亚 [ā luó yà]
Arroyo 阿罗约 [ā luó yuē]
Arsenio 阿塞尼噢 [ā sāi ní ō]
Arsenio 阿赛尼奥 [ā sài ní ào]
Artajerjes 阿塔赫尔赫斯 [ā tǎ hèr hè sī]
Arteaga 阿特亚加 [ā tè yà jiā]
Arturo 阿图罗 [ā tú luó]
Arvey 阿尔维伊 [ār wéi yī]
Assael 阿萨埃尔 [ā sà āir]
Astrid 阿斯德里特 [ā sī dé lǐ tè]
Asturia 阿斯图里亚 [ā sī tú lǐ yà]
Asturias 阿斯图里亚斯 [ā sī tú lǐ yà sī]
Asurbánipal 阿苏瓦尼帕尔 [ā sū wǎ ní pàr]
Atalia 阿搭理娅 [ā dā lǐ yà]
Atila 阿蒂拉 [ā dì lā]
Augusto 奥古斯托 [ào gǔ sī tuō]
Aurea 奥乐阿 [ào lè ā]
Aureliano 奥雷利亚诺 [ào léi lì yà nuò]
Aurelio 奥雷利奥 [ào léi lì ào]
Aurelio 奥雷略 [ào léi lüè]
Aurora 奥罗拉 [ào luó lā]
Avellaneda 阿维利亚内达 [ā wéi lì yà nèi dá]
Averill 艾夫里尔 [ài fū lǐr]
Ávila 阿维拉 [ā wéi lā]
Avilez 阿维莱斯 [ā wéi lái sī]
Axel 阿克塞尔 [ā kè sāir]
Ayala 阿亚拉 [ā yà lā]
Ayelen 阿叶楞 [ā yè léng]
Azahara 阿萨阿拉 [ā sà ā lā]
Azucena 阿苏塞纳 [ā sū sāi nà]
Azuela 阿苏埃拉 [ā sū āi lā]
Azul 阿苏了 [ā sū le]
Bacca 巴卡 [bā kǎ]
Balbino 巴尔维诺 [bār wéi nuò]
Baldomero 巴尔多梅罗 [bār duō méi luó]
Ballesteros 巴列斯特罗斯 [bā liè sī tè luó sī]
Baltasar 巴尔塔萨 [bār tǎ sà]
Bárbara 巴巴拉 [bā bā lā]
Barbosa 巴尔沃萨 [bār wò sà]
Barca 巴尔卡 [bār kǎ]
Barquero 巴尔克罗 [bār kè luó]
Barrenechea 巴雷内切亚 [bā léi nèi qiē yà]
Bartolomé 巴托洛梅 [bā tuō luò méi]
Basilio 巴西略 [bā xī lüè]
Bautista 包蒂斯塔 [bāo dì sī tǎ]
Bazán 巴桑 [bā sāng]
Beatriz 比阿特丽斯 [bǐ ā tè lì sī]
Beatriz 贝亚特里斯 [bèi yà tè lǐ sī]
Becerril 贝塞里尔 [bèi sài lǐr]
Beda 蓓达 [bèi dá]
Begoña 贝戈尼亚 [bèi gē ní yà]
Belén 贝莱恩 [bèi lái ēn]
Belisario 贝利萨里奥 [bèi lì sà lǐ ào]
Bello 贝略 [bèi lüè]
Beltrán 贝尔特兰 [bèir tè lán]
Benavente 贝纳文特 [bèi nà wén tè]
Benavides 贝纳维德斯 [bèi nà wéi dé sī]
Benedicto 贝内迪克托 [bèi nèi dí kè tuō]
Benigno 贝尼尼奥 [bèi ní ní ào]
Benignos 贝尼尼奥斯 [bèi ní ní ào sī]
Benita 贝妮塔 [bèi ní tǎ]
Benítez 贝尼特斯 [bèi ní tè sī]
Benito 贝尼托 [bèi ní tuō]
Benjamín 本亚明 [běn yà míng]
Benjamín 本哈明 [běn hā míng]
Béquer 贝克尔 [bèi kèr]
Berenguer 贝伦克尔 [bèi lún kèr]
Berenice 贝雷尼斯 [bèi léi ní sī]
Bermúdez 贝穆德斯 [bèi mù dé sī]
Bermudo 贝尔穆多 [bèir mù duō]
Bernabé 贝尔纳维 [bèir nà wéi]
Bernabé 贝尔纳韦 [bèir nà wéi]
Bernal 贝尔纳尔 [bèir nàr]
Bernaldo 贝纳尔多 [bèi nàr duō]
Bernárdez 贝纳德斯 [bèi nà dé sī]
Bernardino 贝纳迪诺 [bèi nà dí nuò]
Bernardo 贝尔纳多 [bèir nà duō]
Berónica 贝罗尼卡 [bèi luó ní kǎ]
Berta 贝尔塔 [bèir tǎ]
Betancourt 贝当古 [bèi dāng gǔ]
Bettina 贝蒂纳 [bèi dì nà]
Bilal 比拉拉 [bǐ lā lā]
Blanca 布兰卡 [bù lán kǎ]
Blanco 布兰科 [bù lán kē]
Blas 布拉斯 [bù lā sī]
Blasco 布拉斯科 [bù lā sī kē]
Bolívar 博利瓦尔 [bó lì wǎr]
Bonifacio 博尼法西奥 [bó ní fǎ xī ào]
Borbón 博尔冯 [bór féng]
Borges 博尔赫斯 [bór hè sī]
Boris 鲍里斯 [bào lǐ sī]
Borja 博尔哈 [bór hā]
Bosch 博什 [bó shí]
Botto 博托 [bó tuō]
Braulio 布劳略 [bù láo lüè]
Bravo 布拉沃 [bù lā wò]
Bruna 布鲁纳 [bù lǔ nà]
Bruno 布鲁诺 [bù lǔ nuò]
Buenaventura 布埃斯文图拉 [bù āi sī wén tú lā]
Bueno 布埃诺 [bù āi nuò]
Burgos 布尔戈斯 [bùr gē sī]
Busch 布什 [bù shí]
Bustelo 布斯特洛 [bù sī tè luò]
Cabal 卡瓦尔 [kǎ wǎr]
Caballero 卡瓦列罗 [kǎ wǎ liè luó]
Cadena 卡德纳 [kǎ dé nà]
Cadoza 卡多萨 [kǎ duō sà]
Caldera 卡尔德拉 [kǎr dé lā]
Calderón 卡尔德隆 [kǎr dé lóng]
Caligo 卡利戈 [kǎ lì gē]
Calixto 卡利斯托 [kǎ lì sī tuō]
Calleja 卡列哈 [kǎ liè hā]
Callejas 卡列哈斯 [kǎ liè hā sī]
Calles 卡列斯 [kǎ liè sī]
Calvino 卡尔维诺 [kǎr wéi nuò]
Calvo 卡尔沃 [kǎr wò]
Camacho 卡马乔 [kǎ mǎ qiáo]
Camargo 卡马戈 [kǎ mǎ gē]
Camila 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Camille 卡米列 [kǎ mǐ liè]
Camilo 卡米洛 [kǎ mǐ luò]
Campo 坎波 [kǎn bō]
Campos 坎波斯 [kǎn bō sī]
Candela 坎德拉 [kǎn dé lā]
Candelaria 坎德拉利亚 [kǎn dé lā lì yà]
Cándido 坎迪多 [kǎn dí duō]
Cané 卡内 [kǎ nèi]
Cano 卡诺 [kǎ nuò]
Cantú 坎图 [kǎn tú]
Caracala 卡拉卡拉 [kǎ lā kǎ lā]
Cárdenas 卡德纳斯 [kǎ dé nà sī]
Cardona 卡多纳 [kǎ duō nà]
Cardozo 卡多索 [kǎ duō suǒ]
Carina 卡利纳 [kǎ lì nà]
Carla 卡拉 [kǎ lā]
Carlo 卡洛 [kǎ luò]
Carlomagno 卡洛马尼奥 [kǎ luò mǎ ní ào]
Carlos 卡洛斯 [kǎ luò sī]
Carlota 卡洛塔 [kǎ luò tǎ]
Carmelo 卡梅洛 [kǎ méi luò]
Carmen 卡门 [kǎ mén]
Carol 卡罗 [kǎ luó]
Carola 卡洛拉 [kǎ luò lā]
Carolina 卡罗利娜 [kǎ luó lì nà]
Carpena 卡尔佩纳 [kǎr pèi nà]
Carpentier 卡彭铁尔 [kǎ péng tiěr]
Carranca 卡兰卡 [kǎ lán kǎ]
Carreño 卡雷尼奥 [kǎ léi ní ào]
Carrillo 卡里略 [kǎ lǐ lüè]
Carrión 卡里翁 [kǎ lǐ wēng]
Carvajal 卡瓦哈尔 [kǎ wǎ hār]
Carvalho 卡瓦略 [kǎ wǎ lüè]
Carvallo 卡瓦略 [kǎ wǎ lüè]
Casablanca 卡萨布兰卡 [kǎ sà bù lán kǎ]
Casandra 卡桑德拉 [kǎ sāng dé lā]
Casiano 卡西亚诺 [kǎ xī yà nuò]
Casimiro 卡西米罗 [kǎ xī mǐ luó]
Casio 卡西奥 [kǎ xī ào]
Caso 卡索 [kǎ suǒ]
Castellano 加斯特里亚诺 [jiā sī tè lǐ yà nuò]
Castellanos 加斯特里亚诺斯 [jiā sī tè lǐ yà nuò sī]
Castilla 加斯蒂利亚 [jiā sī dì lì yà]
Castillo 加斯蒂略 [jiā sī dì lüè]
Castro 卡斯特罗 [kǎ sī tè luó]
Catalina 卡塔利纳 [kǎ tǎ lì nà]
Catalina 卡达利娜 [kǎ dá lì nà]
Catilina 卡蒂利娜 [kǎ dì lì nà]
Catón 卡顿 [kǎ dùn]
Cayetano 卡耶塔诺 [kǎ yē tǎ nuò]
Cayo 卡约 [kǎ yuē]
Cecil 塞西尔 [sāi xīr]
Cecilia 塞西莉亚 [sāi xī lì yà]
Cecilio 塞西略 [sài xī lüè]
Ceferino 塞费里诺 [sài fèi lǐ nuò]
Celdán 塞尔丹 [sàir dān]
Celeste 塞莱斯特 [sāi lái sī tè]
Celestino 塞莱斯蒂诺 [sāi lái sī dì nuò]
Celia 塞利亚 [sāi lì yà]
Celina 塞丽娜 [sāi lì nà]
Celso 塞尔索 [sàir suǒ]
Ceniceros 赛尼塞罗斯 [sài ní sài luó sī]
Cervantes 塞万提斯 [sài wàn tí sī]
César 塞萨尔 [sāi sàr]
Cesáreo 塞萨雷奥 [sài sà léi ào]
Cevallos 塞瓦略斯 [sài wǎ lüè sī]
Chapa 查帕 [chá pà]
Chaves 查维斯 [chá wéi sī]
Chávez 查维斯 [chá wéi sī]
Chema 切玛 [qiē mǎ]
Chicho 池稠 [chí chóu]
Choan 稠安 [chóu ān]
Chucho 丘乔 [qiū qiáo]
Cicerón 西塞龙 [xī sài lóng]
Cienfuegos 西恩富戈斯 [xī ēn fù gē sī]
Cincinato 辛西纳多 [xīn xī nà duō]
Cintia 辛蒂亚 [xīn dì yà]
Cipriano 西普里亚诺 [xī pǔ lǐ yà nuò]
Cirilo 西里洛 [xī lǐ luò]
Ciro 西罗 [xī luó]
Clara 克拉拉 [kè lā lā]
Claudia 克劳迪亚 [kè láo dí yà]
Claudia 格劳迪亚 [gé láo dí yà]
Claudio 克劳迪噢 [kè láo dí ō]
Claudio 克劳迪奥 [kè láo dí ào]
Cleanto 克莱安托 [kè lái ān tuō]
Clemencia 克莱门西亚 [kè lái mén xī yà]
Clemente 克莱门特 [kè lái mén tè]
Cleóbulo 克莱奥武洛 [kè lái ào wǔ luò]
Cleto 克莱托 [kè lái tuō]
Clodomiro 克洛多米罗 [kè luò duō mǐ luó]
Clodoveo 克洛多维奥 [kè luò duō wéi ào]
Clotario 克洛塔里奥 [kè luò tǎ lǐ ào]
Clotilde 克洛蒂尔德 [kè luò dìr dé]
Collado 科利亚多 [kē lì yà duō]
Colón 科隆 [kē lóng]
Colorado 科洛拉多 [kē luò lā duō]
Cómodo 科莫多 [kē mò duō]
Concepción 孔塞普西翁 [kǒng sài pǔ xī wēng]
Concepción 康塞普西翁 [kāng sāi pǔ xī wēng]
Concha 孔查 [kǒng chá]
Conrado 孔拉多 [kǒng lā duō]
Constancia 康斯坦西亚 [kāng sī tǎn xī yà]
Constancio 康斯坦西奥 [kāng sī tǎn xī ào]
Constantino 康斯坦丁诺 [kāng sī tǎn dīng nuò]
Constanza 康斯但萨 [kāng sī dàn sà]
Consuelo 孔苏埃洛 [kǒng sū āi luò]
Contreras 孔特雷拉斯 [kǒng tè léi lā sī]
Coral 科拉尔 [kē lār]
Corales 科拉莱斯 [kē lā lái sī]
Córdoba 科尔多瓦 [kēr duō wǎ]
Corina 科利纳 [kē lì nà]
Cornelio 科尔内略 [kēr nèi lüè]
Cortázar 科塔萨尔 [kē tǎ sàr]
Cortés 科尔特斯 [kēr tè sī]
Cosme 科斯梅 [kē sī méi]
Costa 科斯塔 [kē sī tǎ]
Costas 科斯塔斯 [kē sī tǎ sī]
Covadonga 科瓦东加 [kē wǎ dōng jiā]
Cramer 克拉梅尔 [kè lā méir]
Crescencio 克里森斯哦 [kè lǐ sēn sī ó]
Crescencio 克雷森西奥 [kè léi sēn xī ào]
Creso 克雷索 [kè léi suǒ]
Crespo 克雷斯波 [kè léi sī bō]
Crisóstomo 克里索斯托莫 [kè lǐ suǒ sī tuō mò]
Crispín 克里斯平 [kè lǐ sī píng]
Cristian 克里斯蒂安 [kè lǐ sī dì ān]
Cristiano 克里斯蒂亚诺 [kè lǐ sī dì yà nuò]
Cristina 克里斯蒂娜 [kè lǐ sī dì nà]
Cristina 克里斯蒂纳 [kè lǐ sī dì nà]
Cristino 克里斯蒂诺 [kè lǐ sī dì nuò]
Cristo 克里斯托 [kè lǐ sī tuō]
Cristóbal 克里斯托瓦尔 [kè lǐ sī tuō wǎr]
Cristy 克里斯蒂 [kè lǐ sī dì]
Cruz 克鲁斯 [kè lǔ sī]
Cueva 奎瓦斯 [kuí wǎ sī]
Cuevas 奎瓦斯 [kuí wǎ sī]
Curcio 库尔西奥 [kùr xī ào]
Dagoberto 达戈维托 [dá gē wéi tuō]
Daisy 戴西 [dài xī]
Dalmiro 达尔米罗 [dár mǐ luó]
Damaso 达马索 [dá mǎ suǒ]
Damián 达米安 [dá mǐ ān]
Damián 达米安 [dá mǐ ān]
Daniel 丹尼尔 [dān nír]
Daniela 丹尼埃拉 [dān ní āi lā]
Daniela 丹尼尔拉 [dān nír lā]
Daniels 丹尼尔斯 [dān nír sī]
Danilo 达尼洛 [dá ní luò]
Darío 达里噢 [dá lǐ ō]
Darío 达里奥 [dá lǐ ào]
Dary 达日 [dá rì]
David 戴维 [dài wéi]
Davids 戴维斯 [dài wéi sī]
David 达卫 [dá wèi]
Dayan 达岩 [dá yán]
De la Vega 德拉维加 [dé lā wéi jiā]
De las Torres 德拉斯托雷斯 [dé lā sī tuō léi sī]
De Marchi 德尔马奇 [dér mǎ qí]
Debora 德沃拉 [dé wò lā]
Deguene 德亨内 [dé hēng nèi]
Deisi 德意思 [dé yì sī]
Delfino 德尔菲诺 [dér fēi nuò]
Delgado 德尔加多 [dér jiā duō]
Demetrio 德梅特里奥 [dé méi tè lǐ ào]
Demian 德米安 [dé mǐ ān]
Demóstenes 德莫斯特内斯 [dé mò sī tè nèi sī]
Denise 丹尼斯 [dān ní sī]
Dennise 丹尼瑟 [dān ní sè]
Desiderio 德西德里奥 [dé xī dé lǐ ào]
Desire 德西雷 [dé xī léi]
Devota 德奥塔 [dé ào tǎ]
Diamela 迪亚梅拉 [dí yà méi lā]
Diana 黛安娜 [dài ān nà]
Díaz 迪亚斯 [dí yà sī]
Diego 迭戈 [dié gē]
Dinio 迪尼噢 [dí ní ō]
Díogenes 迪奥赫内斯 [dí ào hè nèi sī]
Díomedes 迪奥梅德斯 [dí ào méi dé sī]
Dionisia 迪奥尼西娅 [dí ào ní xī yà]
Dionisio 迪奥尼西奥 [dí ào ní xī ào]
Diosdado 迪奥斯达多 [dí ào sī dá duō]
Dolores 多洛雷斯 [duō luò léi sī]
Domiciano 多米西亚诺 [duō mǐ xī yà nuò]
Domingo 多明戈 [duō míng gē]
Domínguez 多明格斯 [duō míng gé sī]
Dominica 多米尼克 [duō mǐ ní kè]
Donato 多纳托 [duō nà tuō]
Dora 多拉 [duō lā]
Dorado 多拉多 [duō lā duō]
Dori 多利 [duō lì]
Doris 多利丝 [duō lì sī]
Dorotea 多罗特阿 [duō luó tè ā]
Eb 埃帕 [āi pà]
Echegaray 埃切加赖 [āi qiē jiā lài]
Echeverría 埃切维里亚 [āi qiē wéi lǐ yà]
Edgar 埃德加 [āi dé jiā]
Edgardo 埃德加多 [āi dé jiā duō]
Edilberto 埃迪尔韦托 [āi dír wéi tuō]
Edmundo 埃德孟多 [āi dé mèng duō]
Eduardo 埃德华多 [āi dé huá duō]
Eduardo 爱德华多 [ài dé huá duō]
Edurne 诶杜尔内 [诶dùr nèi]
Edwin 埃德温 [āi dé wēn]
Ejair 埃哈伊尔 [āi hā yīr]
Eladio 埃拉迪奥 [āi lā dí ào]
Elagábalo 埃拉加瓦洛 [āi lā jiā wǎ luò]
Eleazar 埃莱亚萨 [āi lái yà sà]
Elena 埃伦娜 [āi lún nà]
Elena 埃莱娜 [āi lái nà]
Eleuterio 埃莱乌特里奥 [āi lái wū tè lǐ ào]
Eleuterio 埃莱鸟特里噢 [āi lái niǎo tè lǐ ō]
Elias 埃利亚斯 [āi lì yà sī]
Elías 埃利亚斯 [āi lì yà sī]
Elida 埃利达 [āi lì dá]
Eliecer 埃列塞尔 [āi liè sàir]
Elisa 埃利萨 [āi lì sà]
Elisa 埃莉萨 [āi lì sà]
Elisabeth 伊莉莎白 [yī lì shā bái]
Eliseo 埃利塞噢 [āi lì sāi ō]
Eliseo 埃利塞奥 [āi lì sài ào]
Ely 埃利 [āi lì]
Elóisa 埃洛伊萨 [āi luò yī sà]
Eloy 埃洛伊 [āi luò yī]
Elpidio 埃尔皮迪奥 [āir pí dí ào]
Elsa 埃尔萨 [āir sà]
Elvira 埃尔维拉 [āir wéi lā]
Elvis 埃尔维斯 [āir wéi sī]
Ema 埃玛 [āi mǎ]
Emeterio 埃梅特里奥 [āi méi tè lǐ ào]
Emilia 埃米利亚 [āi mǐ lì yà]
Emilia 埃米莉娅 [āi mǐ lì yà]
Emiliano 埃米利亚诺 [āi mǐ lì yà nuò]
Emilio 埃米略 [āi mǐ lüè]
Emilio 埃米莉噢 [āi mǐ lì ō]
Enaut 埃纳无特 [āi nà wú tè]
Encina 恩西纳 [ēn xī nà]
Encinas 恩西纳斯 [ēn xī nà sī]
Eneritz 埃内利特 [āi nèi lì tè]
Engracia 恩格拉西亚 [ēn gé lā xī yà]
Enma 埃马 [āi mǎ]
Enrico 恩里科 [ēn lǐ kē]
Enrique 恩里克 [ēn lǐ kè]
Enriqueta 恩里克塔 [ēn lǐ kè tǎ]
Eratóstenes 埃拉托斯特内斯 [āi lā tuō sī tè nèi sī]
Ercilla 埃尔西利亚 [āir xī lì yà]
Erendira 埃伦迪拉 [āi lún dí lā]
Erick 埃里克 [āi lǐ kè]
Erika 埃里卡 [āi lǐ kǎ]
Ernesto 埃内斯托 [āi nèi sī tuō]
Escáligero 埃斯卡利赫罗 [āi sī kǎ lì hè luó]
Escalona 埃斯卡洛纳 [āi sī kǎ luò nà]
Escobar 埃斯科瓦尔 [āi sī kē wǎr]
Esmeralda 埃斯梅拉达 [āi sī méi lā dá]
Esopo 埃索波 [āi suǒ bō]
Espartaco 埃斯帕塔科 [āi sī pà tǎ kē]
Esperanza 埃斯佩兰萨 [āi sī pèi lán sà]
Espinosa 埃斯皮诺萨 [āi sī pí nuò sà]
Esquilo 埃斯基洛 [āi sī jī luò]
Esquines 埃斯基内斯 [āi sī jī nèi sī]
Esquivel 埃斯基维尔 [āi sī jī wéir]
Estanislao 埃斯塔尼斯劳 [āi sī tǎ ní sī láo]
Esteban 埃斯特万 [āi sī tè wàn]
Estefan 埃斯特芳 [āi sī tè fāng]
Estefania 埃斯特发尼亚 [āi sī tè fā ní yà]
Estefanía 埃斯特法尼亚 [āi sī tè fǎ ní yà]
Estefano 埃斯特法诺 [āi sī tè fǎ nuò]
Estela 埃斯特拉 [āi sī tè lā]
Ester 埃斯特尔 [āi sī tèr]
Estibaliz 埃斯蒂帕利 [āi sī dì pà lì]
Estrabón 埃斯特拉冯 [āi sī tè lā féng]
Estradivario 埃斯特拉迪瓦里奥 [āi sī tè lā dí wǎ lǐ ào]
Estrella 埃斯特雷亚 [āi sī tè léi yà]
Estrella 埃斯特雷利亚 [āi sī tè léi lì yà]
Etchebarne 埃切瓦尔内 [āi qiē wǎr nèi]
Euclides 欧克利德斯 [ōu kè lì dé sī]
Eufemio 欧费米奥 [ōu fèi mǐ ào]
Eufrasio 欧弗拉西奥 [ōu fú lā xī ào]
Eufrosina 欧弗拉西娜 [ōu fú lā xī nà]
Eugenia 欧亨尼亚 [ōu hēng ní yà]
Eugenia 欧亨尼娅 [ōu hēng ní yà]
Eugenio 欧亨尼哦 [ōu hēng ní ó]
Eugenio 欧亨尼奥 [ōu hēng ní ào]
Eulalia 欧拉利亚 [ōu lā lì yà]
Eulogia 欧洛希亚 [ōu luò xī yà]
Eulogio 欧洛希奥 [ōu luò xī ào]
Eusebio 欧塞维奥 [ōu sài wéi ào]
Eustaquio 欧斯塔基奥 [ōu sī tǎ jī ào]
Eutimio 欧蒂米奥 [ōu dì mǐ ào]
Eva 埃娃 [āi wá]
Evaristo 埃瓦里斯托 [āi wǎ lǐ sī tuō]
Ezequiel 埃塞基耶尔 [āi sài jī yēr]
Ezequiel 埃责其尔 [āi zé qír]
Fabián 法维安 [fǎ wéi ān]
Fabian 费边 [fèi biān]
Fabila 法维拉 [fǎ wéi lā]
Fabio 法维奥 [fǎ wéi ào]
Fabiola 法维奥拉 [fǎ wéi ào lā]
Fabiola 法韦哦拉 [fǎ wéi ó lā]
Fabriciano 法夫里西亚诺 [fǎ fū lǐ xī yà nuò]
Facundo 法昆多 [fǎ kūn duō]
Fatima 法蒂玛 [fǎ dì mǎ]
Fatone 法托内 [fǎ tuō nèi]
Faure 福雷 [fú léi]
Faustino 福斯蒂诺 [fú sī dì nuò]
Fausto 福斯托 [fú sī tuō]
Favio 法维哦 [fǎ wéi ó]
Fe 费 [fèi]
Federica 费德丽卡 [fèi dé lì kǎ]
Federico 费德里科 [fèi dé lǐ kē]
Fedra 费德拉 [fèi dé lā]
Fedro 费德罗 [fèi dé luó]
Felicia 费利西亚 [fèi lì xī yà]
Feliciano 费利西亚诺 [fèi lì xī yà nuò]
Felicísimo 费利西西莫 [fèi lì xī xī mò]
Felipa 费利帕 [fèi lì pà]
Felipe 费利佩 [fèi lì pèi]
Felisa 费利萨 [fèi lì sà]
Felix 费利克斯 [fèi lì kè sī]
Félix 费利克斯 [fèi lì kè sī]
Fermin 费尔明 [fèir míng]
Fermín 费尔明 [fèir míng]
Fernán 费尔南 [fèir nán]
Fernanda 费尔南塔 [fèir nán tǎ]
Fernández 费尔南德斯 [fèir nán dé sī]
Fernando 费尔南多 [fèir nán duō]
Ferrán 费兰 [fèi lán]
Ferrer 费雷尔 [fèi léir]
Fidel 菲德尔 [fēi dér]
Figueroa 菲格罗亚 [fēi gé luó yà]
Filemón 菲莱蒙 [fēi lái méng]
Filiberto 菲利维托 [fēi lì wéi tuō]
Filippo 菲利波 [fēi lì bō]
Filomena 菲洛梅娜 [fēi luò méi nà]
Fiore 菲奥雷 [fēi ào léi]
Fiorella 菲奥雷垃 [fēi ào léi 垃]
Fischer 费希尔 [fèi xīr]
Flavia 弗拉维亚 [fú lā wéi yà]
Flaviano 弗拉维亚诺 [fú lā wéi yà nuò]
Flavio 弗拉为哦 [fú lā wéi ó]
Flavio 弗拉维奥 [fú lā wéi ào]
Floilan 弗罗伊兰 [fú luó yī lán]
Flor 弗落尔 [fú làr]
Flora 弗洛拉 [fú luò lā]
Florencia 弗洛伦西亚 [fú luò lún xī yà]
Florencio 弗洛伦西奥 [fú luò lún xī ào]
Florentino 弗洛伦蒂诺 [fú luò lún dì nuò]
Flores 弗洛雷斯 [fú luò léi sī]
Foción 福松 [fú sōng]
Fortunato 福尔图纳托 [fúr tú nà tuō]
Francisca 弗朗西斯卡 [fú lǎng xī sī kǎ]
Francisco 弗朗西斯科 [fú lǎng xī sī kē]
Franco 佛朗哥 [fó lǎng gē]
Franco 弗朗哥 [fú lǎng gē]
Freddy 弗雷迪 [fú léi dí]
Fredegunda 弗雷德贡达 [fú léi dé gòng dá]
Frida 弗里达 [fú lǐ dá]
Frider 弗利特尔 [fú lì tèr]
Frine 弗理内 [fú lǐ nèi]
Froila 弗罗伊拉 [fú luó yī lā]
Fructuoso 弗鲁克托索 [fú lǔ kè tuō suǒ]
Fuente 富恩特 [fù ēn tè]
Fuentes 富恩特斯 [fù ēn tè sī]
Fulgencio 富尔亨西奥 [fùr hēng xī ào]
Gabino 加维诺 [jiā wéi nuò]
Gabriel 加夫列尔 [jiā fū lièr]
Gabriela 加夫列拉 [jiā fū liè lā]
Galdós 加尔多斯 [jiār duō sī]
Galeno 加莱诺 [jiā lái nuò]
Galicia 加利西亚 [jiā lì xī yà]
Galieno 加列诺 [jiā liè nuò]
Galíndez 加林德斯 [jiā lín dé sī]
Gallardo 加利亚多 [jiā lì yà duō]
Gallego 加列戈 [jiā liè gē]
Gallegos 加列戈斯 [jiā liè gē sī]
Galo 加洛 [jiā luò]
Gamarra 加马拉 [jiā mǎ lā]
García 加西亚 [jiā xī yà]
Garcidueñas 加西杜尼亚斯 [jiā xī dù ní yà sī]
Garrido 加里多 [jiā lǐ duō]
Garza 加尔萨 [jiār sà]
Gaspar 加斯帕尔 [jiā sī pàr]
Gaston 加斯东 [jiā sī dōng]
Gastón 加斯东 [jiā sī dōng]
Gaudencio 高登西奥 [gāo dēng xī ào]
Gauttier 高铁尔 [gāo tiěr]
Gayo 加约 [jiā yuē]
Geminiano 赫米尼亚诺 [hè mǐ ní yà nuò]
Genesis 和内思斯 [hé nèi sī sī]
Genma 盖马 [gài mǎ]
Genoveva 赫诺维瓦 [hè nuò wéi wǎ]
Geofredo 赫奥弗雷多 [hè ào fú léi duō]
Georgina 格欧尔格纳 [gé ōur gé nà]
Geovanny 赫奥瓦尼 [hè ào wǎ ní]
Gerardo 赫尔拉多 [hèr lā duō]
Gerardo 赫拉尔多 [hè lār duō]
German 赫尔曼 [hèr màn]
Germán 赫尔曼 [hèr màn]
Germánico 赫马尼科 [hè mǎ ní kē]
Gerónimo 赫罗尼莫 [hè luó ní mò]
Gertrude 赫特鲁德 [hè tè lǔ dé]
Gertrudis 赫特鲁迪斯 [hè tè lǔ dí sī]
Gervasio 赫瓦西奥 [hè wǎ xī ào]
Gil 希尔 [xīr]
Gilberto 希尔维托 [xīr wéi tuō]
Gina 希娜 [xī nà]
Gines 希内斯 [xī nèi sī]
Ginés 希内斯 [xī nèi sī]
Giorgio 希奥尔希奥 [xī àor xī ào]
Giovanni 吉奥万尼 [jí ào wàn ní]
Giovanni 乔瓦尼 [qiáo wǎ ní]
Giraldo 希拉尔多 [xī lār duō]
Gisela 希瑟拉 [xī sè lā]
Giúdice 朱迪塞 [zhū dí sài]
Giuliana 朱利阿纳 [zhū lì ā nà]
Gladys 格拉迪斯 [gé lā dí sī]
Gloria 格洛丽亚 [gé luò lì yà]
Gloria 格洛里亚 [gé luò lǐ yà]
Glorinela 格洛里内亚 [gé luò lǐ nèi yà]
Godofredo 戈多弗雷多 [gē duō fú léi duō]
Gómez 戈麦斯 [gē mài sī]
Góngora 贡戈拉 [gòng gē lā]
González 冈萨雷斯 [gāng sà léi sī]
Gonzalo 贡萨洛 [gòng sà luò]
Gonzalo 贡萨罗 [gòng sà luó]
Gorka 戈尔卡 [gēr kǎ]
Gorostiza 戈罗斯蒂萨 [gē luó sī dì sà]
Goya 戈雅 [gē yǎ]
Graciano 格拉西亚诺 [gé lā xī yà nuò]
Graciela 格拉谢拉 [gé lā xiè lā]
Graco 格拉科 [gé lā kē]
Gracos 格拉科斯 [gé lā kē sī]
Gregorio 格雷戈里噢 [gé léi gē lǐ ō]
Gregorio 格雷戈里奥 [gé léi gē lǐ ào]
Grosso 格罗索 [gé luó suǒ]
Guadalupe 瓜达卢佩 [guā dá lú pèi]
Gualterio 瓜尔特里奥 [guār tè lǐ ào]
Guerrero 格雷罗 [gé léi luó]
Guevara 格瓦拉 [gé wǎ lā]
Guido 吉多 [jí duō]
Guillén 纪廉 [jì lián]
Guillermina 吉列米娜 [jí liè mǐ nà]
Guillermo 吉列尔莫 [jí lièr mò]
Guiomar 吉奥马尔 [jí ào mǎr]
Guiraldes 吉拉尔德斯 [jí lār dé sī]
Gula 古拉 [gǔ lā]
Gumersindo 古梅辛多 [gǔ méi xīn duō]
Gustavo 古斯塔沃 [gǔ sī tǎ wò]
Guzmán 古斯曼 [gǔ sī màn]
Hawa 哈瓦 [hā wǎ]
Héctor 赫克托 [hè kè tuō]
Hella 赫拉 [hè lā]
Heriberto 埃里韦托 [āi lǐ wéi tuō]
Hernan 埃尔南 [āir nán]
Hilda 希尔达 [xīr dá]
Horacio 奥拉希奥 [ào lā xī ào]
Iala 亚拉 [yà lā]
Ian 扬 [yáng]
Ibánez 伊瓦涅斯 [yī wǎ niè sī]
Ibárruri 伊巴露丽 [yī bā lù lì]
Idoia 伊多娅 [yī duō yà]
Iglesia 伊格莱西亚 [yī gé lái xī yà]
Iglesias 伊格莱西亚斯 [yī gé lái xī yà sī]
Ignacio 伊格纳西噢 [yī gé nà xī ō]
Ignacio 伊格纳西奥 [yī gé nà xī ào]
Ildefonso 伊尔德丰索 [yīr dé fēng suǒ]
Iliana 伊里亚娜 [yī lǐ yà nà]
Ilse 伊尔瑟 [yīr sè]
Imai 伊马伊 [yī mǎ yī]
Indalecio 因达莱西奥 [yīn dá lái xī ào]
Ines 伊内斯 [yī nèi sī]
Inés 伊内斯 [yī nèi sī]
Inma 因马 [yīn mǎ]
Inocencio 伊诺森西奥 [yī nuò sēn xī ào]
Inocente 伊诺森特 [yī nuò sēn tè]
Inrid 因利特 [yīn lì tè]
Iñaki 因亚吉 [yīn yà jí]
Iraia 意拉亚 [yì lā yà]
Irantzu 意兰祝 [yì lán zhù]
Irene 伊雷内 [yī léi nèi]
Ireneo 伊雷内奥 [yī léi nèi ào]
Iris 埃里斯 [āi lǐ sī]
Irma 伊尔玛 [yīr mǎ]
Irma 伊尔马 [yīr mǎ]
Isa 伊莎 [yī shā]
Isaac 艾萨克 [ài sà kè]
Isabel 伊莎贝尔 [yī shā bèir]
Isabel 伊萨贝尔 [yī sà bèir]
Isaías 伊萨亚斯 [yī sà yà sī]
Isidoro 伊西多罗 [yī xī duō luó]
Isidro 伊西德罗 [yī xī dé luó]
Ismael 伊斯梅尔 [yī sī méir]
Ismael 意斯梅尔 [yì sī méir]
Israel 伊斯雷尔 [yī sī léir]
Isreal 伊斯雷尔 [yī sī léir]
Issac 伊萨克 [yī sà kè]
Istar 伊斯塔尔 [yī sī tǎr]
Itúrbide 伊图尔维德 [yī túr wéi dé]
Itziar 意弛尔 [yì chír]
Ivan 伊万 [yī wàn]
Ivana 伊瓦纳 [yī wǎ nà]
Izquierdo 伊斯基耶多 [yī sī jī yē duō]
Jaaziel 亚阿西尔 [yà ā xīr]
Jacinto 哈辛托 [hā xīn tuō]
Jacobo 哈科沃 [hā kē wò]
Jacques 雅克 [yǎ kè]
Jade 杰德 [jié dé]
Jafena 哈菲娜 [hā fēi nà]
Jaime 海梅 [hǎi méi]
Jaione 哈约内 [hā yuē nèi]
Jairo 哈伊罗 [hā yī luó]
Jaldon 哈尔东 [hār dōng]
Janine 亚尼内 [yà ní nèi]
Jaramillo 哈拉米略 [hā lā mǐ lüè]
Jarelly 哈雷利 [hā léi lì]
Jaume 豪梅 [háo méi]
Javier 哈维尔 [hā wéir]
Javier 哈韦尔 [hā wéir]
Jazmín 豪斯民 [háo sī mín]
Jenifer 赫尼费尔 [hè ní fèir]
Jeréz 赫雷斯 [hè léi sī]
Jerónimo 赫罗尼莫 [hè luó ní mò]
Jesús 赫苏斯 [hè sū sī]
Jesusa 赫苏萨 [hè sū sà]
Jimena 希梅纳 [xī méi nà]
Jiménez 希门尼斯 [xī mén ní sī]
Joan 琼 [qióng]
Joanna 乔安娜 [qiáo ān nà]
Joaquin 华金 [huá jīn]
Joaquín 华金 [huá jīn]
Jocelyn 乔斯琳 [qiáo sī lín]
Joel 约耳 [yuēr]
Johan 约翰 [yuē hàn]
Jonás 霍纳斯 [huò nà sī]
Jonathan 霍纳单 [huò nà dān]
Jordi 霍尔蒂 [huòr dì]
Jorge 豪尔赫 [háor hè]
José María 何塞马丽亚 [hé sāi mǎ lì yà]
José 何塞 [hé sài]
Josefa 何塞法 [hé sāi fǎ]
Josefa 何塞法 [hé sài fǎ]
Josefina 何塞菲娜 [hé sāi fēi nà]
Josefina 何塞菲娜 [hé sài fēi nà]
Joseph 约瑟夫 [yuē sè fū]
Josie 霍西埃 [huò xī āi]
Josué 霍苏埃 [huò sū āi]
Josune 霍苏内 [huò sū nèi]
Juan 胡安 [hú ān]
Juana 胡安娜 [hú ān nà]
Juani 华尼 [huá ní]
Juárez 华雷斯 [huá léi sī]
Judith 茱蒂丝 [zhū dì sī]
Julia 胡利娅 [hú lì yà]
Julia 茱丽亚 [zhū lì yà]
Julián 胡利安 [hú lì ān]
Juliano 胡利亚诺 [hú lì yà nuò]
Julieta 胡列塔 [hú liè tǎ]
Julio 胡莉噢 [hú lì ō]
Julio 胡里奥 [hú lǐ ào]
Justina 胡斯蒂娜 [hú sī dì nà]
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 [hú sī dì ní yà nuò]
Justino 胡斯蒂诺 [hú sī dì nuò]
Justo 胡斯托 [hú sī tuō]
Juvencio 胡文西奥 [hú wén xī ào]
Kali 卡里 [kǎ lǐ]
Kamilar 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Karen 卡伦 [kǎ lún]
Karina 卡莉娜 [kǎ lì nà]
Karine 卡利内 [kǎ lì nèi]
Katia 卡提亚 [kǎ tí yà]
Ken 肯 [kěn]
Kenya 肯亚 [kěn yà]
Kevin 凯文 [kǎi wén]
Keymary 可意马里 [kě yì mǎ lǐ]
Keysha 可意沙 [kě yì shā]
Kurt 库尔特 [kùr tè]
Lain 莱因 [lái yīn]
Lali 拉力 [lā lì]
Lara 拉拉 [lā lā]
Laura 劳拉 [láo lā]
Laurence 劳伦塞 [láo lún sāi]
Lautaro 劳塔罗 [láo tǎ luó]
Lazaro 拉萨罗 [lā sà luó]
Leire 莱乐 [lái lè]
Leon 莱昂 [lái áng]
Leonardo 莱昂纳多 [lái áng nà duō]
Leonel 莱昂内尔 [lái áng nèir]
Leonor 莱昂诺尔 [lái áng nuòr]
Leopoldo 莱奥波尔多 [lái ào bōr duō]
Leslie 莱斯利 [lái sī lì]
Leticia 莱蒂西亚 [lái dì xī yà]
Leyre 莱乐 [lái lè]
Libertad 丽波尔达 [lì bōr dá]
Lidia 莉迪娅 [lì dí yà]
Lidiana 莉迪亚纳 [lì dí yà nà]
Liduvina 利杜维纳 [lì dù wéi nà]
Liena 列娜 [liè nà]
Lilian 莉莲 [lì lián]
Liliana 莉莉亚娜 [lì lì yà nà]
Lina 利纳 [lì nà]
Linda 琳达 [lín dá]
Livia 利维亚 [lì wéi yà]
Lizette 利塞特 [lì sāi tè]
Lizy 利资 [lì zī]
Llorenc 罗雷 [luó léi]
Loida 洛伊达 [luò yī dá]
Lola 罗拉 [luó lā]
Loreley 洛乐雷 [luò lè léi]
Lorena 洛雷纳 [luò léi nà]
Lorenzo 洛伦索 [luò lún suǒ]
Lorraine 洛林 [luò lín]
Lourdes 洛德斯 [luò dé sī]
Luca 卢卡 [lú kǎ]
Lucas 卢卡斯 [lú kǎ sī]
Lucely 卢瑟利 [lú sè lì]
Luci 卢西 [lú xī]
Lucia 卢西亚 [lú xī yà]
Luciana 卢西亚娜 [lú xī yà nà]
Luciano 卢西亚诺 [lú xī yà nuò]
Lucila 卢西拉 [lú xī lā]
Lucy 露西 [lù xī]
Luis 路易斯 [lù yì sī]
Luisa 路伊莎 [lù yī shā]
Luz 卢斯 [lú sī]
Lynn 琳恩 [lín ēn]
Macarena 马卡乐娜 [mǎ kǎ lè nà]
Magali 马加利 [mǎ jiā lì]
Magdalena 马格达莱娜 [mǎ gé dá lái nà]
Maialen 马亚  [mǎ yà ]
Mailam 迈蓝 [mài la]
Maitane 麦达内 [mài dá nèi]
Maite 迈德 [mài dé]
Manuel 曼努埃尔 [màn nǔ āir]
Manuela 曼努埃拉 [màn nǔ āi lā]
Mar 马尔 [mǎr]
Marc 马克 [mǎ kè]
Marcela 马塞拉 [mǎ sāi lā]
Marcelo 马塞洛 [mǎ sāi luò]
Marciolina 马西奥利纳 [mǎ xī ào lì nà]
Marco 马科 [mǎ kē]
Marcos 马科斯 [mǎ kē sī]
Maresa 马雷萨 [mǎ léi sà]
Margaret 马加雷特 [mǎ jiā léi tè]
Margarita 马格利塔 [mǎ gé lì tǎ]
Mari 马里 [mǎ lǐ]
María José 马里亚何塞 [mǎ lǐ yà hé sāi]
María 马里亚 [mǎ lǐ yà]
Mariana 马丽亚娜 [mǎ lì yà nà]
Mariano 玛丽亚诺 [mǎ lì yà nuò]
Maribel 马里韦尔 [mǎ lǐ wéir]
Maricarmen 马丽卡门 [mǎ lì kǎ mén]
Maricruz 马里克鲁斯 [mǎ lǐ kè lǔ sī]
Mariela 马列拉 [mǎ liè lā]
Marilina 马里利纳 [mǎ lǐ lì nà]
Mariluz 马里卢斯 [mǎ lǐ lú sī]
Marimar 马里马尔 [mǎ lǐ mǎr]
Marina 玛里娜 [mǎ lǐ nà]
Mario 马里噢 [mǎ lǐ ō]
Marisa 马丽萨 [mǎ lì sà]
Marisol 马丽索拉 [mǎ lì suǒ lā]
Maritza 马利特萨 [mǎ lì tè sà]
Marlen 马莱因 [mǎ lái yīn]
Marta 玛尔塔 [mǎr tǎ]
Martin 马丁 [mǎ dīng]
Mateo 马特噢 [mǎ tè ō]
Matias 马蒂亚斯 [mǎ dì yà sī]
Matilde 马蒂尔德 [mǎ dìr dé]
Maura 毛拉 [máo lā]
Mauricio 毛里西噢 [máo lǐ xī ō]
Maxima 马克西马 [mǎ kè xī mǎ]
Maximiliano 马西米利亚诺 [mǎ xī mǐ lì yà nuò]
Mayra 迈拉 [mài lā]
Meli 梅里 [méi lǐ]
Melina 梅莉纳 [méi lì nà]
Melissa 梅利萨 [méi lì sà]
Merce 梅尔塞 [méir sāi]
Mercedes 梅塞德斯 [méi sāi dé sī]
Meri 梅丽 [méi lì]
Merrit 梅里特 [méi lǐ tè]
Micaela 米卡俄拉 [mǐ kǎ é lā]
Miguel 米格尔 [mǐ gér]
Miki 米吉 [mǐ jí]
Mila 米拉 [mǐ lā]
Milagros 米拉格罗斯 [mǐ lā gé luó sī]
Miliana 米利亚娜 [mǐ lì yà nà]
Mireya 米雷娅 [mǐ léi yà]
Miriam 米里安 [mǐ lǐ ān]
Mirna 米尔纳 [mǐr nà]
Modesto 莫德斯托 [mò dé sī tuō]
Moli 莫利 [mò lì]
Monica 莫尼卡 [mò ní kǎ]
Montserrat 蒙特塞拉特 [méng tè sāi lā tè]
Monserrat 蒙塞拉特 [méng sāi lā tè]
Nacho 纳稠 [nà chóu]
Nadia 那蒂亚 [nà dì yà]
Nadine 内丁 [nèi dīng]
Nahikari 纳吉卡利 [nà jí kǎ lì]
Nahomi 纳欧米 [nà ōu mǐ]
Nahuel 纳务尔 [nà wùr]
Nancy 南希 [nán xī]
Narciso 纳西索 [nà xī suǒ]
Natalia 纳塔利亚 [nà tǎ lì yà]
Natividad 纳蒂维达德 [nà dì wéi dá dé]
Nazarena 纳萨雷纳 [nà sà léi nà]
Nelson 纳尔逊 [nàr xùn]
Nerea 内雷亚 [nèi léi yà]
Neus 内务斯 [nèi wù sī]
Nezahualcoyotl 内萨瓦尔科尤 [nèi sà wǎr kē yóu]
Nicolas 尼古拉斯 [ní gǔ lā sī]
Nicole 尼科乐 [ní kē lè]
Nieves 涅韦斯 [niè wéi sī]
Noa 诺阿 [nuò ā]
Noelia 诺埃利亚 [nuò āi lì yà]
Noemi 诺诶米 [nuò 诶mǐ]
Nora 诺拉 [nuò lā]
Norberto 诺韦尔托 [nuò wéir tuō]
Norma 诺尔玛 [nuòr mǎ]
Nuhaset 努哈瑟特 [nǔ hā sè tè]
Nuria 努里亚 [nǔ lǐ yà]
Obdulio 奥夫杜略 [ào fū dù lüè]
Obligado 奥夫利加多 [ào fū lì jiā duō]
Obregón 奥夫雷贡 [ào fū léi gòng]
Ochoa 奥乔亚 [ào qiáo yà]
Octaviano 奥克塔维亚诺 [ào kè tǎ wéi yà nuò]
Octavio 奥克塔维奥 [ào kè tǎ wéi ào]
Octavio 奥克达维哦 [ào kè dá wéi ó]
Odón 奥东 [ào dōng]
Ofelia 奥菲利亚 [ào fēi lì yà]
Ofelia 奥费莉亚 [ào fèi lì yà]
O'Híggins 奥希金斯 [ào xī jīn sī]
Ojeda 奥赫达 [ào hè dá]
Olegario 奥莱加里奥 [ào lái jiā lǐ ào]
Olga 奥尔加 [àor jiā]
Olivares 奥利瓦雷斯 [ào lì wǎ léi sī]
Oliveira 奥利维拉 [ào lì wéi lā]
Oliverio 奥利维里奥 [ào lì wéi lǐ ào]
Omar 奥马尔 [ào mǎr]
Ona 奥纳 [ào nà]
Onésimo 奥内希莫 [ào nèi xī mò]
Onetti 奥内蒂 [ào nèi dì]
Onofre 奥诺弗雷 [ào nuò fú léi]
Oréstes 奥雷斯特斯 [ào léi sī tè sī]
Oriol 奥里奥尔 [ào lǐ àor]
Orlando 奥尔兰多 [àor lán duō]
Orozco 奥罗斯科 [ào luó sī kē]
Orrego 奥雷戈 [ào léi gē]
Ortega 奥尔特加 [àor tè jiā]
Ortiz 奥尔蒂斯 [àor dì sī]
Oscar 奥斯卡 [ào sī kǎ]
Oseas 奥塞亚斯 [ào sài yà sī]
Osmundo 奥斯孟多 [ào sī mèng duō]
Osorio 奥索里奥 [ào suǒ lǐ ào]
Ossio 奥西奥 [ào xī ào]
Osvaldo 奥斯瓦尔多 [ào sī wǎr duō]
Oswaldo 奥斯瓦尔多 [ào sī wǎr duō]
Otón 奥顿 [ào dùn]
Ovidio 奥维迪奥 [ào wéi dí ào]
Pableras 帕贝乐拉斯 [pà bèi lè lā sī]
Pablo 巴勃罗 [bā bó luó]
Pacha 帕茶 [pà chá]
Paco 帕科 [pà kē]
Paloma 帕罗马 [pà luó mǎ]
Pamela 帕梅拉 [pà méi lā]
Paola 宝拉 [bǎo lā]
Patricia 帕特里西娅 [pà tè lǐ xī yà]
Patxi 帕池 [pà chí]
Pau 帕务 [pà wù]
Paula 保拉 [bǎo lā]
Paulo 保洛 [bǎo luò]
Paz 帕斯 [pà sī]
Pedro 佩德罗 [pèi dé luó]
Pepe 佩佩 [pèi pèi]
Percy 珀西 [pò xī]
Perla 佩尔拉 [pèir lā]
Peter 彼得 [bǐ dé]
Petra 佩德拉 [pèi dé lā]
Pilar 皮拉尔 [pí lār]
Pol 波尔 [bōr]
Ponce 庞塞 [páng sāi]
Presentacion 普雷森塔松 [pǔ léi sēn tǎ sōng]
Priscila 普里西利亚 [pǔ lǐ xī lì yà]
Puri 普里 [pǔ lǐ]
Queralt 克拉尔特 [kè lār tè]
Quim 塞马 [sāi mǎ]
Raf 拉福 [lā fú]
Rafael 拉斐尔 [lā fěir]
Ramiro 拉米罗 [lā mǐ luó]
Ramon 拉蒙 [lā méng]
Ramsey 拉姆塞 [lā mǔ sāi]
Randol 兰多尔 [lán duōr]
Raquel 拉克尔 [lā kèr]
Raul 劳尔 [láor]
Rebeca 丽贝卡 [lì bèi kǎ]
Regina 雷希纳 [léi xī nà]
Reinaldo 雷纳尔多 [léi nàr duō]
Remedios 雷梅蒂噢斯 [léi méi dì ō sī]
Remigio 雷米希噢 [léi mǐ xī ō]
Rene 雷内 [léi nèi]
Renzo 伦索 [lún suǒ]
Reyes 雷耶斯 [léi yē sī]
Ricardo 里卡多 [lǐ kǎ duō]
Rigoberto 里戈韦托 [lǐ gē wéi tuō]
Roberta 罗伯塔 [luó bó tǎ]
Roberto 罗伯托 [luó bó tuō]
Rocio 罗希噢 [luó xī ō]
Rodolfo 鲁道夫 [lǔ dào fū]
Rodrigo 罗德里戈 [luó dé lǐ gē]
Rogelio 罗赫里噢 [luó hè lǐ ō]
Roger 罗赫尼 [luó hè ní]
Roman 罗曼 [luó màn]
Romina 罗米纳 [luó mǐ nà]
Rosa 洛沙 [luò shā]
Rosario 罗莎里噢 [luó shā lǐ ō]
Rosendo 罗森多 [luó sēn duō]
Roxana 罗克萨娜 [luó kè sà nà]
Ruben 鲁文 [lǔ wén]
Rufo 鲁福 [lǔ fú]
Ruiman 鲁伊曼 [lǔ yī màn]
Ruth 鲁思 [lǔ sī]
Sabela 萨韦拉 [sà wéi lā]
Sabrina 萨夫利娜 [sà fū lì nà]
Salva 萨尔瓦 [sàr wǎ]
Salvador 萨尔瓦多 [sàr wǎ duō]
Sams 萨姆斯 [sà mǔ sī]
Samuel 萨姆尔 [sà mǔr]
Sandra 赞德拉 [zàn dé lā]
Santiago 圣地亚哥 [shèng dì yà gē]
Santos 桑托斯 [sāng tuō sī]
Sara 萨拉 [sà lā]
Sasha 萨沙 [sà shā]
Sebastian 塞瓦斯蒂安 [sāi wǎ sī dì ān]
Serafin 塞拉芬 [sāi lā fēn]
Sergio 塞尔希噢 [sāir xī ō]
Serrana 塞拉娜 [sāi lā nà]
Shalia 莎里亚 [shā lǐ yà]
Sharon 莎伦 [shā lún]
Shayaska 沙雅斯卡 [shā yǎ sī kǎ]
Sierra 谢拉 [xiè lā]
Silvia 西尔维亚 [xīr wéi yà]
Silvina 西尔维纳 [xīr wéi nà]
Simon 西蒙 [xī méng]
Sing 辛格 [xīn gé]
Sofia 索菲娅 [suǒ fēi yà]
Sol 索尔 [suǒr]
Soledad 索雷达 [suǒ léi dá]
Sonia 索尼亚 [suǒ ní yà]
Soraya 索拉亚 [suǒ lā yà]
Sue 苏埃 [sū āi]
Susana 苏萨娜 [sū sà nà]
Tácito 塔西托 [tǎ xī tuō]
Tadeo 塔德奥 [tǎ dé ào]
Tamara 塔马拉 [tǎ mǎ lā]
Tania 达尼亚 [dá ní yà]
Tatiana 达蒂亚娜 [dá dì yà nà]
Teja 特哈 [tè hā]
Tejada 特哈达 [tè hā dá]
Telémaco 特莱马科 [tè lái mǎ kē]
Telésforo 特莱斯福罗 [tè lái sī fú luó]
Tello 特略 [tè lüè]
Telmo 特尔莫 [tèr mò]
Temístocles 特米斯托克莱斯 [tè mǐ sī tuō kè lái sī]
Tenorio 特诺里奥 [tè nuò lǐ ào]
Teo 特噢 [tè ō]
Teodoro 特奥多罗 [tè ào duō luó]
Teodosio 特奥多西奥 [tè ào duō xī ào]
Teódulo 特奥杜洛 [tè ào dù luò]
Teófilo 特奥菲洛 [tè ào fēi luò]
Tere 特雷 [tè léi]
Terencio 特伦西奥 [tè lún xī ào]
Teresa 特雷莎 [tè léi shā]
Tertuliano 特图利亚诺 [tè tú lì yà nuò]
Terviño 特雷

50 comentarios - Aprende Tu nombre en chino

lucasencre
卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!
gertrix06
Germán 赫尔曼 [hèr màn] buenisimo. a favs. despues van 5
lolex
Nicolas 尼古拉斯 [ní gǔ lā sī] yeha!
12xeneize
Gonzalo 贡萨罗 [gòng sà luó]
arielbj
Ariel 阿列尔 [ā lièr] . Muy bueno
Eloydelaseda
Eloy 埃洛伊 [āi luò yī]
Mateo 马特噢 [mǎ tè ō]
Santiago 圣地亚哥 [shèng dì yà gē]
Karatos
lucasencre dijo:卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!


no se Será lucas?
lucasencre
卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!
Gon10 dijo:
lucasencre dijo:卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!


lucas


si la verdad q mi nik me delata...

o sino ctrl F
nyko_metalargento
para que lo quiero saber en chino si lo se en castellano? basta de estas boludeses muchachos, que estan mas tiempo pensando en culturas chinas que argentinas...
braiankb
y yo como joraca me llamo?
tienen el nombre chino de Buenaventura y no el mio?
becob
braiankb dijo:y yo como joraca me llamo?
tienen el nombre chino de Buenaventura y no el mio?idem..EL MIO NO ESTA TAMPOCO
xPhantomx
Karatos dijo:
lucasencre dijo:卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!


no se Será lucas?


ajajajajajajjajajajaajaj me estoy kgando de risa ajajajajajajaja la cuenta era lucas sencre ajajajajajaj jajaajajaja no puedo parar de reir!!!

cbx47
xPhantomx dijo:
Karatos dijo:
lucasencre dijo:卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!


no se Será lucas?


ajajajajajajjajajajaajaj me estoy kgando de risa ajajajajajajaja la cuenta era lucas sencre ajajajajajaj jajaajajaja no puedo parar de reir!!!


ajajajajajajjajajajajajajajajajajaajajajjajajajajajajajajajajajajjajajaja
MarianoLucas
uauuuuhhh mi nombre en chino ---> 玛丽亚诺
FiGu
buuu yo ke buscaba el de mi nena ke se llama valentina no llego a la V ¬¬
maurobustos
esta maura y no mauro..que onda??
Skalipzo
贝尔纳多 [bèir nà duō]
Gon10
deckard73 dijo:卢西亚诺


me equivoque este es luciano
hippielingo
Ezequiel 埃塞基耶尔 [āi sài jī yēr]
Ezequiel 埃责其尔 [āi zé qír]

WTF? cuál es al final?
oscar_canibal_25
xPhantomx dijo:
Karatos dijo:
lucasencre dijo:卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!


no se Será lucas?


ajajajajajajjajajajaajaj me estoy kgando de risa ajajajajajajaja la cuenta era lucas sencre ajajajajajaj jajaajajaja no puedo parar de reir!!!


Ahora yo
奥斯卡 [ào sī kǎ]
Adivinen... jajajaja obvio
matyrocker
oscar_canibal_25 dijo:
xPhantomx dijo:
Karatos dijo:
lucasencre dijo:卢卡斯

adivinen como m llamo!!!!


no se Será lucas?


ajajajajajajjajajajaajaj me estoy kgando de risa ajajajajajajaja la cuenta era lucas sencre ajajajajajaj jajaajajaja no puedo parar de reir!!!


Ahora yo
奥斯卡 [ào sī kǎ]
Adivinen... jajajaja obvio

ajjaja adivinen el mio tambien!!
马蒂亚斯
letopo
yo tengo la lista de 3.000.000 de nombres Chinos a Castellano..
La usan en las paginas chinas crap... a los chinos tambien les copan estas pedorreces.
Por Ejemplo: Lao Tze en castellano es Carlos Daniel
Confucio es Marcelo o Walter en Uruguay
Lin es Yamila
Lee es Ludmila
Sun Li es Yyesica Yolanda
leobalon
Leonardo 莱昂纳多 [lái áng nà duō]
xPhantomx
ajjaja adivinen el mio tambien!! 马蒂亚斯


Matias XD
Nickthejoker
Nicolas 尼古拉斯 [ní gǔ lā sī] jajaja ese soy yo jajaja que nombre eh! Buenisimo! Anda a pronunciarlo jajaja Muy buen post! Nick The Joker
guandy
nyko_metalargento dijo:para que lo quiero saber en chino si lo se en castellano? basta de estas boludeses muchachos, que estan mas tiempo pensando en culturas chinas que argentinas...

cerra el orto
romi2222
Romina 罗米纳 [luó mǐ nà]


skateandpunk
Igual si yo me voy a china no me van a decir asi, me van a decir como me llamo yo en castellano, porque asi figura en mi documento
Si me llamo JUAN y voy a estados unidos me tendran que decir JUAN, no JHON! xD
Nunca aparece DENIS de hombre la concha del pato
darck360
cmo me llamo?

古斯曼
letopo
darck360 dijo:cmo me llamo?

古斯曼

Perdón es que le dicto a la computadora y entendio mal Guzman!!!
letopo
Me llamo 鲁布卡
frowein100
frowein100 dijo:Daniel 丹尼尔 [dān nír]

wouuuuuuu asi me llamo ahora si tiene significado mi vida! xD?
cajaleon2010
JODER, NO ESTA MI APELLIDO, PERO SI MI NOMBRE xD

BUEN POST, NO TENGO PUNTOS