link: http://www.youtube.com/watch?v=PFBE1sF-pXE

Carlos Bianchi: "Yo de chico era hincha de Boca"