Hola amigos hoy les traigo todas las transformaciones de goku
Todas las transformaciones de goku


Goku niño
goku

Goku ozaru:
dragon ball z


Goku adolecente
ballZ


Goku adulto
transformaciones de goku


Goku yadrat
Todas las transformaciones de goku


Goku de Dragon Ball GT
goku


Goku niño Dragon Ball GT
dragon ball z

Goku FSSJ
ballZ

Goku ssj legendario
transformaciones de goku


Goku ssj1
Todas las transformaciones de goku


Goku ssj Full Power
goku


Goku ssj dai san dankai
dragon ball z


Goku ssj2
ballZ


Goku ssj3
transformaciones de goku


Goku ozaru dorado
Todas las transformaciones de goku


Goku ssj4
goku


Gracias espero que les haya gusta el post!
dragon ball z