Unidades de medida informatica

Nomenclatura
Byte
Kilobyte = KB
Megabyte = MB
Gigabyte = GB
Terabyte = TB
Petabyte = PB
Exabyte = EB
Zettabyte = ZB
Yottabye = YB
Brontobyte = BB


-----------------------------------------------------------------

En relacion a 1 Byte
1 Byte
1 KB = 1.024 Bytes
1 MB = 1.048.576 Bytes
1 GB = 1.073.741.824 Bytes
1 TB = 1.099.511.627.776 Bytes
1 PB = 1.125.899.906.842.624 Bytes
1 EB = 1.152.921.504.606.846.976 Bytes
1 ZB = 1.180.591.620.717.411.303.424 Bytes
1 YB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Bytes
1 BB = 1.237.940.039.285.380.274.899.124.224 Bytes


--------------------------------------------------------------------------------

En relacion a 1 Bronyobye:

1 Brontobyte
1 BB = 1.024 Yottabyes
1 BB = 1.048.576 Zettabytes
1 BB = 1.073.741.824 Exabytes
1 BB = 1.099.511.627.776 Petabytes
1 BB = 1.125.899.906.842.624 Terabytes
1 BB = 1.152.921.504.606.846.976 Gigabyte
1 BB = 1.180.591.620.717.411.303.424 Megabyte
1 BB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Kilobyte
1 BB = 1.237.940.039.285.380.274.899.124.224 Bytes