epelpad

Letras y Adornos Para Nick

Hola Taringeros, este es mi primer post y bueno solo les dejo aqui algunas letras y adornos para su nick. Solo Copien las letras y/o adornos que quieran en su nick con CTRL+C y lo pengan con CTRL+V.

ά a â á à Â â Ã ã Λ ∆ ∂ Ǻ ǻ Ά Æ æ ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á Â å ã â Æ à æ Ǽ ǽ Δ А λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă ĄA À Ã Å Á Â Á Ä a á à â ä ã å Æ
ß В в Б β ы ь Ъ Ђ Β ß ß ฿ lЗ в Ђ Ъ Ы Ь ъ
C Ç c ç ¢ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ċ כ Ç ¢ ç ς с С Œ œ ©
D d Ð d Ď ď Đ đ D d Ð ð
Σ З Ē € ē Ĕ ĕ Ė E È É Ê Ë Æ Є æ e è é ê ë Э є з э ε э ё ع Є € ξ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e פė Ę ę Ě ě Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € é è
f ƒ ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ
G g G g G Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ
H h ħ Н Ĥ ĥ Ħ Ή ŀl Η h ћ ђ ђ Ћ н Њ њ
I Ì Í Î Ï ì í î ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î ϊ Ϊ ί I ΐ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ i I
IJ J j ij Ĵ ĵ ј Ј J j
K k ķ ĸ Ќ К ќ ĸ Ķ
L l £ Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ
м М И Π п
N n η ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ñ Й Ŋ ח П π ⁿ Ν И и й η Ñ ñ
Œ œ 0 O Ò Ó Ô Õ Ö Ø o ø ó ò ö õ ð Œ œ Ö ö Õ õ Ό Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ό Ю ю Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф σ ό Θ θ οם
þ Þ p Ρ þ Þ р ρ q
® R я r Ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я
S s Š š s Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ѕ §
T t Ŧ ŧ ť † t T τ t ΐ т Ţ ţ Ť
Ú Û Ü u ù ú û ü U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ Џ ٧ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц ν
Ш W w ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω Ŵ ŵ ω ώ Х χ х ×
Y Ÿ Ý y ý ÿ ץ ע ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч
Z z Ž ž Ź ź Ż ż Ž ž µ
¯ ° `´ ~ ; € l ™ - / • v 8 ˜ = • ¤ ª ™ – — = ‘ ’ ‚ " " „ † ‡ • … ‰ ' ‹ › / £ ★ ¢ ☆ ♠ ♥ ♣ » // // |-| × ¢ £ ¥ § © ® µ † © ® % ‰ ¾ ½ ¼ ►¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³´ µ ¶ • ¸ ¹ º » ÷ × › ‹ > < — – - _ • ¤ • ¯ ¬ « » ± ‡ … ¸ „ ‚ ˜ ´ ` ' ¨ þ Þ ¶ ¿ ? ÷ © º ¹ ² ³ ■ ▪ ▫ ┼ ▲ ◥◣ »–(¯`v´¯)–» ♤ ⅛ ● ◈ ◎ ★ ☆ ⊕⊙♥ ¤ ♪ ♬ ▣ ♡ ▄ █ ▒ ▓ ■ □ ▲ ▼ ○ ● ♀ ♂ 1 ﬠ † ‡║ ╬╠ ╣∑ ▒ ╗╚ ═ ╝║ Ξ ﮓ ╬ ▓ ¶ ¤ ≈ Θ ♧ ♣ § ¨ ▓ ¶ Θ ♧ ♣ § ¨ »–(¯`v´¯)– » ♤ ⅛ ● ◈ ◎ ★ ☆ ☆ ⊕

בּ אּ נּ סּ ףּ פּ fi fl            fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ        0 ! " # $ % & ( ) * + , - . /  0 ₫ ₧ ◊   پ چ ژ ک٢ ٣ ט٤ ٥ ٦ ٧ ٪ ٩ ٨ ن ه و ى ي ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص מ ض ط ظ ع غ ف ق ل مל װ ױ ײ ׳ Л л Љ љ № لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠ ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ √ _ カ シ † ‡ ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ • ж Ж ֿ ׃ ـ • · ˙ َ ֽ ؟ ¤ Ώ ﺸ ﺴ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 " Ξ Ξ –" ψ Ψ φ « • • » « • • ¯ ˜ • ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ¹ ² ³ ™ « » • ° º ± ‡ " † " † " fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ

斘 ㉥ 妆 嚘 諁 詘 궰 彠 虰 諆 談 慎 螿 鰶 嶥 談 뗣彾


eaåÅÁªãÃA bß(3B cÇç©¢C dðDÐ e€£E
fƒF gGh µH i|졦I j¿J k|< Kl£L¿
m(v)(v) nñÑNn øغ°¤Õ()O pþPÞ q¶Q ®Rsr
§$S ~|~¯|¯Tt uüµ|_|U Vv Wx× yÿ¥ zZ
æÆŒ¬¨¯•Þþ ®©«¤§ ¿?²³¹±÷ ½¼¾‡†¦
(¯`•._.•[ŜŬРΣŘŜТДŘ]•._.•´¯)
¨°o.O ŜŬРΣŘŜТДŘ O.o°
×÷•.•´¯`•)» ŜŬРΣŘŜТДŘ «(•´¯`•.•÷×
• ••^v´¯`×)ŜŬРΣŘŜТДŘ(×´¯`v^•• •
,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_ (tu nick va aqui) _)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
Oº°‘¨ (tu nick va aqui) ¨‘°ºO
- - --^[ (tu nick va aqui) ]^-- - -
••.•´¯`•.•• (tu nick va aqui) ••.•´¯`•.••
`•.¸¸.•´´¯`••._.• (tu nick va aqui) `•.¸¸.•´´¯`••._.•
(¯`•._) (tu nick va aqui) (¯`•._)
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' (tu nick va aqui) ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'
׺°”˜`”°º× (tu nick va aqui) ׺°”˜`”°º×
•´)› (tu nick va aqui) ‹(`•
¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ (tu nick va aqui) ¨˜ˆ”°¹~•-.„¸
׺°”˜`”°º× (tu nick va aqui) ׺°”˜´”°º×
(¯`•._.• (tu nick va aqui) •._.•´¯)
—÷[(` (tu nick va aqui) ´)]÷—
—(••÷[ (tu nick va aqui) ]÷••)—
—¤÷(`[¤ (tu nick va aqui) ¤]´)÷¤—
••¤(`×[¤ (tu nick va aqui) ¤]×´)¤••
•´¯`•­» (tu nick va aqui) «­•´¯`•
]¦•¦[ (tu nick va aqui) ]¦•¦[
`•.,¸¸,.•´¯ (tu nick va aqui) ¯`•.,¸¸,.•´
[`•.] (tu nick va aqui) [.•´]
(`•.•• (tu nick va aqui) ••.•´)
•´¯¥¯`• (tu nick va aqui) •´¯¥¯`•
•^v^–[ (tu nick va aqui) ]–^v^•
••´¯°• (tu nick va aqui) •°¯`••
•°¯`•• (tu nick va aqui) ••´¯°•
§.•´¨`°÷•..× (tu nick va aqui) ×..•÷°´¨`•.§
]|I{•------» (tu nick va aqui) «------•}I|[
•]••´º´•» (tu nick va aqui) «•´º´••[•
𺰘¨ (tu nick va aqui) ¨˜°ºð
<º))))><.•´¯`•. (tu nick va aqui) .•´¯`•.¸><((((º>
- -¤--^] (tu nick va aqui) [^--¤- -
~²ºº²~ (tu nick va aqui) ~²ºº³~
._|.<(+_+)>.|_. (tu nick va aqui) ._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_ (tu nick va aqui) _+)>..|..
-•=»‡«=•- (tu nick va aqui) -•=»‡«=•-
•°o.O (tu nick va aqui) O.o°•
+*¨^¨*+ (tu nick va aqui) +*¨^¨*+
––––•(-• (tu nick va aqui) •-)•––––
(¯`•¸•´¯) (tu nick va aqui) (¯`•¸•´¯)
••¤(`×[¤ (tu nick va aqui) ¤]×´)¤••
—(••÷[ (tu nick va aqui) ]÷••)—
•ï¡÷¡ï• (tu nick va aqui) •ï¡÷¡ï•
▂ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▂▃▅▆█ ▁▂▃▄▅▆▇█▇▆▅▄▃▂▁ o(‧'''‧)o 〠 〄 ㍿ ºº๑۩・*.:。*゚¨゚゚・ .。.:*・ ●•۰ ♪.。‧:。,:‧。♪ ۰•● ♥╮。。~♡~⌒ō⌒~╭★ ・ ๑۩۞۩๑ ๑۩۩
٭ ٱ پ چ ژ ڤ ک گی ە ۰ ۱ ۲ ۳ ۴۵ ۶ ۷۸ ۹ ۷۸۹ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ
Θ ☻ ☺ ♧ ♣ § ¨ ¤ ♪ ♫ ♬ ▣ ♡ ♥ ♤ ⅛ ●

α в ¢ ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ я ѕ т υ ν ω χ у z
ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א z
凸(^_^)凸
( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (Nick) ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )
(̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪے
/̵͇̿̿/̿̿'̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (Tu Nick) ̿̿̿̿̿̿̿'̿̿̿̿̿'̵͇̿̿
۞۞ (Tu nick) ۞۞
۰۪۪۫۫●۪۫۰ (Nick) ۰۪۪۫
ҳ̸Ҳ̸ҳ (Tu Nick) ҳ̸Ҳ̸ҳ
★★ (Tu nick) ★★
|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅| |̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|
๑۩۞۩๑ (Tu Nick) ๑۩۞۩๑
㋛㋛ (Tu nick) ㋛㋛
ıllıllı (Tu Nick) ıllıllı
◣_◢ (Tu nick) ◣_◢
(•̪●)(•̪●)(•̪●)(•̪●)(•̪●)(•̪●)(•̪●)(•̪●)
●±‡±● (Tu nick) ●±‡±●
|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
︻┳═一 Tu nombre ︻┳═一
●๋• (Tu nick) ●๋•

¯̿¯¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̵͇̿̿̿̿̿̿̿̿
[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] (Tu nick) [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅_̅_̅_̅()ڪے
(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_̅_̅() ڪے

███▓▒░░(tu nick)░░▒▓███
▄▀▄▀▄▀▄(tu nick)▄▀▄▀▄▀ ▄


╔══╗♫♪ )
║██║ )
║¨o•║ ♪♪ )♥ ♥
╚══╝

٩(-̮̮̃-̃)۶

(='.'=)


/█
.Π.

(__/)
(='.'=)
("_("

██ 39%
███ 49%
████ 76%
█████ 89%
██████ 100%

██████████████]99%
╔═.♥.══════╗
|̶ ̶ ̶ ̶||͇̿ ͇̿ ͇̿||͇ ͇ ͇ ͇|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|
╚══════.♥.═╝
´*•.¸(*•.¸♥¸.•*´)¸.•*´
♥«´¨`•°..Nick..°•´¨`»♥
.¸.•*(¸.•*´♥`*•.¸)`*•.
█║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║©
~√V''^√~√V^√V'^~
₪₪₪₪
˚°•☆ ☆•°˚
:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:*
.//^ ^
(/(_♥_))
._/''*''_.
(/_)^(_)
Bueno, ahora aquí les dejo unas imágenes hechas con símbolos (:

┌─┐ ─┐☆
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
└┐▒▒▒▒┌


____________*/.)__________
___________*/..|__________
__________*/....|__________
_________*(___)___________
___________|_|____________
___________|_|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
______/#|___|=|___/________
_____(##(__..|=|__)##)_______
_____###/__|=|_/###/_______
______##)#____.##(_________
______ )#/#____####_______
______/#|##____####______
_____(##___###.####)______
______(############)_______
_______(##########)________


_______________1700000000071
____________705800711___1778$$$$$01
________70$501________________7$$$$$$0
______8$$0______________________1$$$$$$$1
____8$47_____________1001_________$$$$$$$$1
___$$7______________$$$$$$________5$$$$$$$$5
__$$________________$$$$$$7_______5$$$$$$$$$$
_$$__________________8$$51________$$$$$$$$$$$$
0$_______________________________5$$$$$$$$$$$$$
$7_____________________________7$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________________0$$$$$$$$$$$$$$$$$4
$____________________705$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$________________0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$4_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
0$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7
_$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$________1$$$$$$$$$41__0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$1______0$$$$$$$$$1____4$$$$$$$$$$$$$$$$$
____8$5_____1$$$$$$$$$8___74$$$$$$$$$$$$$$$5
_____1$$0____8$$$$$$$$40448$$$$$$$$$$$$$$$
_______18$57__0$$$$$$$$888$$$$$$$$$$$$$8
__________708870$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0
_____________771174$$$$$$$$$$$807
________________77110000000017


................ (_)
...............(___)
...............(___)
...............(___)
...............(___)
./_____/__/----__/_____/
.______°_¤ ---- ¤_°_/____/
............. __°__ /
.............._°_/
..............[_/]
..............[[¤]]
..............[;¤;]
..............[;;¤;;]
.............;[;¤]]
............;;[;¤]]-
...........;;;[[o]]--
..........;;;;[[o]]---
.........;;;;;[[o]]---
.........;;;;;[[o]]---
..........;;;;[[o]/---/
...........;;;[[o]/---/
............;;[[]/---/
.............;[[/---/
..............[/---/
.............../---/
............../---/]
............./---/]];
............/---/#]];;
...........---[#]];;;
...........---[#]];;;
............--[#]];;
.............-[#]];
..............[#]]
...............#//
................./


___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
__¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
__¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´```´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
_____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
_______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______


________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_´´´´´´´´´000 .*.*.*.
000´´´´´00´0*..**.*.
´00000000´´0*.*.**..**.
´´´00´´´´´´000000000*.*.*.*.*.
´´´´´00´00´´´´0000*.*.**.
´´´´00´´´´´000.**.**.*.
´´´00´0000´´0*.*.*.**.
´´00000´´00´0´´´´´´´´0*.**.*.*.*.
´00´´´´´´´´000´´´´´´00*..**.*.
´´´´´´´´´´´´00´´´´´000*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´00000*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´000000*.*.*.*.*
´´´00000´´´´´´´´000´´00 *.**.*.*
´´´´´0000000000000´´´00*..**.**.*
´´´´´´0000´´00000´´´´000*.**.*.*
´´´´´´´´000´´´´´´´´´´00000000000*.*.**.
´´´´´´´´´0000´´´0000´´´´´´´´00000000*.**
´´´´´´´´´´´0000´0000´´´´´000000*.**.*
´´´´´´´´´´´000´´´´´0´000000*.*.*.**.
´´´´´´´´´´00´´´´´0´´´´00*.*.*.**.
´´´´´´´´´00´´000000´´´000*.*.*.*
´´´´´´´´00000000´0000´000 .**.*.
´´´´´´´00000´´´´´´´000000 *.**.*
´´´´´0000´´´´´´´´´´´00000 *.**.
´´´´´0´´´´´´´´´´´´´´´´000*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´000*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´0*.*.**.**.


……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*
……………………….*
………………………*
…………………….*...........................▄▄
........................█░░█
........................█░░█
......................█░░░█
....................█░░░░█
..██████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀.........▀▀██████


Espero que les haya gustado, si les gusto dejen puntos grax x verLetras y Adornos Para Nickletras

0 comentarios - Letras y Adornos Para Nick