About Taringa!

Popular channels

Culos en ASCII

(_!_) a regular ass

(__!__) a fat ass

(!) a tight ass

(_._) a flat ass

(__) a bubble ass

(_*_) a sore ass

(_!__) a lop-sided ass

{_!_} a swishy ass

(_x_) kiss my ass

(_X_) leave my ass alone

(_zzz_) a tired ass

(_oo_) a wise ass

(_13_) an unlucky ass

(_e=mc2_) a smart ass

(_$_) money coming out of her ass

(_?_) dumb Ass

Fuente

EDIT - Aportes de capitanperico:

(_o_) culo roto
(_Y_) culo con tanga
91Comments