Check the new version here

Popular channels

entrenador dark_dsurion

Entrenador: Dark_dsurion

Batallas ganadas: 0
Pokémones:

Charmander lv 12

Objeto: ninguno

Blastoise lvl 15

Objeto: ninguno

Venasaur lvl 30

Objeto: ninguno

Raichu lvl 45

Objeto: ninguno

0
0
0
0
0No comments yet