Coñazo(golpe) a Kurt Cobain

http://www.yourdailymedia.com/media/1139483866/Kurt_Cobain_Punched_By_Bouncer