Dragon ball Z Trunk (futuro) Vs Freezer

http://www.youtube.com/v/6NvyPveIKFc.swf

http://www.youtube.com/watch?v=6NvyPveIKFc