Video de Radio Ga Ga (!?)

Tributo? Joda? Muy bizarro