tobieh? bludo TOBIIEH!

sisi.. modas.. exacto faku